Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

 
Highslide JS
ОПШТИНА ОХРИД - Инфо точка !


Почеток :: Совет на општината
Архива на актуелни вести
Совет на општината
Општинскиот Совет е највисокиот орган на одлучување за сите барања во рамките на правата и должностите на општината.

Надлежности на Советот:
 • Донесува Статут на општината и други прописи;
 • Донесува буџет на општината и годишна сметка на Општината;
 • Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи за финансирање на општината, во рамките утврдени со закон;
 • Основа јавни служби во рамките на надлежноста на Општината и врши надзор над нивната работа;
 • Именува членови на управните одбори на јавните служби кои ги основа;
 • Усвојува програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби кои ги основала Општината;
 • Ги усвојува извештаите за извршување на буџетот и годишната сметка на Општината;
 • Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со законот;
 • Ги усвојува извештаите за работа и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала Општината;
 • Одлучува за начинот за располагање на сопственоста на Општината;
 • Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со законот;
 • Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во општината, во согласност со законот;
 • Го разгледува и усвојува годишниот Извештај за јавната безбедност на подрачјето на Општината кој го доставува до министерот за внатрешни работи и народниот правобранител;
 • Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот и
 • Врши и други работи утврдени со закон.

Делувањето на Советот на општината е во согласност со Законот за локална самоуправа и Статутот на општина Охрид.

Листа на советници
Работни тела
Програми

Настани

Апр 24 Патронен празник на ОУ Христо Узунов

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Календар на настани

Актуелни информации

ОТЧЕТ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НИКОЛА БАКРАЧЕСКИ ЗА ДЕЛ ОД РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ АПРИЛ 2013- 2015

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници


Фотографија на неделата

Античкиот театар
Античкиот театар

Корисни линкови


 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©