Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗАМ

Фотографија на неделата

Панорама на Охрид
Панорама на Охрид
Почеток :: Градоначалник
Градоначалник

Highslide JS
Градоначалник Д-р. Никола Бакрачески

Градоначалник
Д-р. Никола П. Бакрачески

- Официјално мандатот на Градоначалникот на општина Охрид, Др.Никола Бакрачески започна на 03.04.2013 година, после победата во првиот круг на Локалните избори 2013 година.

- Датум на раѓање: Ноември 18, 1970;

 Образование
1) Субспецијализација по Кардиологија Институт за срцеви заболувања- Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија, Ноември 2009
2) Докторски студии по Клиничка Медицина, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (започнати Октомври 2011)
3) Специјалистички испит по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Април 2002
4) Специјалистички стаж по Интерна Медицина, Катедра по Интерна Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитт Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , Февруар 1998- Април 2002
5) Медицинска Лиценца Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија , (30.09.1996)
6) Диплома за Доктор на Медицина, Медицински Факултет-Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј- Скопје, Македонија (13.04.1995). просек 9.3 ;
7) Завршено средно образование, Гимназија Св.Климент Охридски, Охрид (Јуни, 1989)

Надлежности на градоначалникот

 • Ја претставува и застапува Општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 • Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
 • Го извршува буџетот на Општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската адинистрација доколку поинаку не е определено со законот;
 • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот и
 • Врши и други работи утврдени со законот и со Статутот.
Биографија (CV)

Настани

Мај 1 1/ви Мај - празник на трудот

Мај 7 Ден на Службата за безбедност

Мај 9 Ден на победата над фашизмот и Ден на ЕУ

Календар на настани

Актуелни информации


ОТЧЕТ АПРИЛ 2013-2016


Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©