Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Јавни набавки :: Општински завршени јавни набавки 2018
Општински јавни набавки<
Општински завршени јавни набавки 2018
 1. Изработка на идејно архитектонско решение за реконструкција на плоштад Чинар во Охрид
 2. Поправка и сервисирање на возилата на ТППЕ Охрид и автолимарија за потребите на возниот парк на Општина Охрид (трета објава)
 3. Набавка на хотелски и угостителски услуги за потребите на општина Охрид
 4. Набавка на услуги за Новогодишно украсување за потребите на Општина Охрид со изнајмување
 5. Набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на возилата на Општина Охрид и ТППЕ Охрид
 6. Изработка, реконструкција и одржување на потпорни ѕидови
 7. Услуги за изработка на физибилити студија за оправданоста на изградба на катна гаража изградба со сопствени средства или воспоставување на ЈПП
 8. Поправка и сервисирање на возилата на ТППЕ Охрид и автолимарија за потребите на возниот парк на Општина Охрид
 9. Набавка на услуги за изработка за софтвер андроид мобилна апликација OHRID CITY GUIDE трета објава
 10. Набавка на нафта за греење за потребите на Општина Охрид
 11. Поправка и сервисирање на возилата на возниот парк на Општина Охрид и ТППЕ Охрид
 12. Одржување и реконструкција на улици со изведување на асфалтерски работи
 13. Набавка на услуги за мобилна телефонија со мобилен интернет за период од 12 месеци
 14. Набавка на услуги за изработка за софтвер – андроид мобилна апликација „OHRID CITY GUIDE“ (втора изменета објава)
 15. Набавка на огревно дрво_бука за потребите на општина Охрид за грејната сезона 2018_2019 година
 16. Набавка на услуги за изработка на сообраќајна студија за град Охрид_Втора објава
 17. Услуги за изработка на правилник за добивање на ознака Локаворе Ресторан за потребите на Општина Охрид трета објава
 18. Набавка на услуги за изработка на студија за оценка на влијанието врз животна средина на проектот Реконстукција на Кеј Македонија Охрид
 19. Превоз на ученици од основните и средните училишта во Општина Охрид за учебната 2018 2019 година
 20. Набавка на услуги за изработка на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на плански документи
 21. Набавка на услуги за Печатење (репринт) на промотивен материјал за град Охрид
 22. Набавка на тонери за потребите на Општина Охрид
 23. Услуги за изработка на правилник за добивање на ознака ,,Локаворе Ресторан” за потребите на Општина Охрид.(Брендирање на производи и услуги во локалната економија)-втора објава
 24. Услуги за изработка на нова веб страница за Општина Охрид
 25. Услуги за изработка на физибилити студија за изградба на откупно диструибутивен центар во Охрид(втора објава)
 26. Услуги за изработка на локален еколошки акционен план
 27. Обележување на хоризонтална сигнализација
 28. Отворена постапка_Набавка на преносни (лаптоп) компјутери, персонални компјутери,компјутерска опрема
 29. Изведба на архитектура на пешачка улица Студенчишта хотел Парк
 30. Услуги за изработка на правилник за добивање на ознака ,,Локаворе Ресторан” за потребите на Општина Охрид.(Брендирање на производи и услуги во локалната економија)
 31. Изнајмување на опрема за озвучување и осветлување за потребите на општина охрид за 2018-2019 год (втора објава)
 32. Набавка на услуги-миење на возила од возниот парт на општина Охрид
 33. Набавка на услуги-миење на возила од возниот парк на општина Охрид (втора објава)
 34. Набавка на услуги-миење на возила од возниот парк на општина Охрид (Трета објава)
 35. Набавка и поставување на вертикана сигнализација и сообраќајна опрема на територијата на Општина Охрид
 36. Услуги за изработка на сообраќајна студија за град Охрид
 37. Изнајмување на опрема за озвучување и осветлување за потребите на општина охрид за 2018-2019 год.
 38. Услуги за изработка на урбанистички планови урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, ревизија на урбанистички планови, ревизија на урбанистичко-плански документации и ревизија на урбанистичко проектни документации. (поништени делови ОДДЈН бр. 04/2018)
 39. Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи(втора објава)
 40. Набавка на садници за реконструкција на дрвореди за потребите на Општина Охрид
 41. Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Охрид
 42. Услуги за изготвување на геодетски елаборати (Нумерички податоци и Ажурирана геодетска подлога) за потребите на Општина Охрид
 43. Услуги за организирање на саем за вработување и пазар на идеи
 44. Услуги за изработка на физибилити студија за изградба на откупно дистрибутивен центар во Охрид
 45. Реконструкција на улична патна мрежа во населени места во општина Охрид и тоа линиски објект – дел од улица „Кеј Македонија“ - Охрид, потег од улица „Македонски просветители“ до пресек со улица „Јане Сандански“
 46. Набавка на пијалоци, засладувачи и средства за хигиена за потребите на општина Охрид
 47. Набавка на услуги за бесплатен интернет за туристи и посетители, односно поставување на опрема за Хотспот на 3 најпосетувани локации во општина Охрид
 48. Услуги од градежна механизација и транспортни средства чистење и одржување на речни корита, канали,одрони и свлечишта во Општина Охрид
 49. Набавка на услуги за изработка за софтвер – андроид мобилна апликација „OHRID CITY GUIDE“
 50. Услуги за изнајмување и сервисирање на мобилни тоалетни кабини за време на летната туристичка сезона во Општина Охрид
 51. Изработка на проектно техничка документација за изградба,одржување,реконструкција и рехабилитација на улици,крстосници и локални патишта
 52. Услуги за изработка на урбанистички планови урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации, ревизија на урбанистички планови, ревизија на урбанистичко-плански документации и ревизија на урбанистичко проектни документации
 53. Услуги за изработка на идеен сообраќаен проект со динамичка ,микроскопска симулација за воведување на режим на сообраќај во централното градско подрачје на градот Охрид
 54. Набавка и монтажа на опрема за регулација на паркинг
 55. Изработка и поставување на информативни табли за обележување на туристичките места во градот
 56. Набавка на хотелски и угостителски услуги за потребите на општина
 57. Услуги за привремени вработувања за потребите на Општина Охрид
 58. Услуги за ревизија на основни,инфраструктурни и проекти за изградба,рехабилитација и реконструкција на објекти за потребите на Општина Охрид
 59. Изведба на асфалтерски работи за санација и крпење на ударни дупки, прекопи, улична мрежа и aсфалтирање на тесни улици на територија на општина Охрид
 60. Услуги за Дезинсекција и дератизација на територијата на Општина Охрид
 61. Услуги за изработка на елаборати за заштита на животна средина
 62. Услуги за Изведба на машинско чистење на снег одрони од камен и земја чистење на банкини од тревнати површини и дрва покрај патот на патни правци утврдени во техничката спецификација(втора објава)

Настани

Дек 21 Ден на настава на турски јазик

Дек 21 Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“

Дек 31 Дочек на Нова Година

Календар на настани

Актуелни информации


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©