Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ДВАЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007,01/08,10/10,05/11,09/14 и 14/14), претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ДВАЕСЕТ И ПЕТАТА СЕДНИЦА   
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ дваесет и петата седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2019 година (четврток) со почеток во 11:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на Општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записникот од 24. седница

 1. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01.2018  до  31.12.2018 година.
 2. Предлог – одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 3. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2018 година.
 4. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работата на Територијалната противпожарна единица–Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 5. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 6. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01.2018  до 31.12.2018 година.
 7. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 8. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2018 година.
 9. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на  Развојната програма за активностите на општина Охрид во областа на образованието за 2018-2020 година за периодот од 01.01.-31.12.2018 година.
 10. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната програма за детска заштита за 2018-2020 година, за период од 01.01-31.12.2018 година.
 11. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за социјална заштита за периодoт од  01.01. до 31.12.201 година.
 12. Предлог – одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за културни манифестации и  творештво за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 13. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици     за периодот  од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.
 14. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програмаза изградба на системи за водоснабдување за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018  до  31.12.2018 година.
 15. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за јавно осветлување   за периодот од 01.01. до  31.12.2018 година.
 16. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прeчистување на отпадна вода за  2018 - 2020 година за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 17. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до  31.12.2018 година
 18. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на   програмата за други комунални услуги   за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 19. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до  31.12.2018 година
 20. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај за  2018 - 2020 година за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година
 21. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација  на програмата за одржување  јавна чистота за периодот од 01.01.2018 до 31.12. 2018 година
 22. Предлог – одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за  одржување и користење на паркови и зеленило за периодот 01.01-31.12.2018 година
 23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за периодот од 01.01.  до 31.12.2018 година.
 24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 25. Предлог-одлука за усвојување на Годишниот извештајот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2018 година.
 26. Предлог-одлука за усвојување  на Годишниот извештај и завршна сметка  на буџетот на единицата на локалната самоуправа Општина Охрид за 2018 година и Извештајот за годишниот  попис за 2018 година.
 27. Предлог- одлука  за проширување на средствата на буџетот  на општина Охрид за 2019 година.
 28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. до  31.12.2018 година.
 29. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Христо Узунов“ - Охрид.
 30. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Григор Прличев“ - Охрид.
 31. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ - Охрид.
 32. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Братство - единство“  - Охрид.
 33. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 34. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 35. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 36. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 37. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОМУ„Методи Патче“ - Охрид.
 38. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“  - Охрид.
 39. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“ - Охрид.
 40. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ - Охрид.
 41. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“  - Охрид.
 42. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и Годишната сметка за 2018 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ - Охрид.
 43. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работа на ОЈУ Отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2017/2018 година.
 44. Предлог-одлука за усвојување на Финансискиот извештај и Годишниот извештај за работењето на МЈП„Проаква“- Струга, Работна Единица Водовод - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година и Финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ Струга за периодот од 01.01 до 31.12.2018.
 45. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка за работата на ЈП„Билјанини извори“ - Охрид за 2018 година.
 46. Предлог-одлука  за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП „Грaдски гробишта“ - Охрид за периодот од 01.01. до 31.12.2018 година.
 47. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП „Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.  до  31.12.2018 година.
 48. Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП „Нискоградба Охрид“ - Охрид за 2018 година.
 49. Предлог-одлука за усвојување на Извештај од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар - Охрид за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018.
 50. Предлог- одлука за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во општина Охрид за 2019 година.
 51. Предлог- одлука за донесување на   Правилникот за субвенционирање (начинот и видот) на опрема и услуги во локалното земјоделство и сточарство.
 52. Предлог- одлука за утврдување рокови за спроведување мерки за финансиска поддршка и субвенционирање на трошоци за културна и туристичка промоција на градот Oхрид.
 53. Предлог- Програма за измена и дополнување на Програмата за изработка на  урбанистички  планови на територијата  на  општина Охрид  за 2019-2020 г.

Прочитано:  373  пати
Објавено на: 08.03.19

Настани

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Мар 25 Годишнина од смртта на Методи Патче

Мар 31 Годишнина од смртта на Борис Чипан

Календар на настани

Актуелни информации

ЛОКАЛЕН ЕКОЛОШКИ АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД 2019 - 2025


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©