Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКAНА ПЕДЕСЕТ И ДЕВЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И ДЕВЕТАТА СЕДНИЦА
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

ЈА СВИКУВАМ педесет и деветата седница на Советот на општина Охрид на ден 15.08.2016 година (понеделник) со почеток во 10,30 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

Усвојување на Записници од 56-тата и 57-мата седница

 1. Предлог Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 24 ученици во основните училишта во општина Охрид.
 2. Предлог Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ – Охрид.
 3. Предлог Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид.
 4. Предлог Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во ОУТУ„Ванчо Питошески“ – Охрид.
 5. Предлог Одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 25 ученици во СОСУ„Св.Кирил и Методиј“ – Охрид.
 6. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Христо Узунов“ Охрид.
 7. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Григор Прличев“ Охрид.
 8. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ Охрид.
 9. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Братство Единство“ Охрид.
 10. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Кочо Рацин“ Охрид.
 11. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Ванчо Николески“ с. Лескоец.
 12. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 13. Предлог Одлука за давање мислење на програмата за изведување на училишните екскурзии и други слободни активности во учебната 2016-2017 година на ОУ„Св.Наум Охридски“-с.Пештани – Охрид.
 14. Предлог Одлука за давање согласност за формирање групи  во ЈОУДГ„Јасна Ристеска“ Охрид со помал, односно поголем број деца од законски утврдениот број .
 15. Предлог Одлука за распоред на работно време и организација на денот во ЈОУДГ ,,Јасна Ристеска“ – Охрид.
 16. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид 2016 – 2018 за периодот од 01.04. - 30.06.2016 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.04. - 30.06.2016 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2016 година за периодот од 01.04. - 30.06. 2016 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот од 01.01. -  30.06.2016 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодoт од 01.01. -  30.06.2016 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за заштита на животната средина и природата за периодот од 01.01. - 30.06.2016 година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување на јавна чистота за периодот од 01.04. - 30.06.2016 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2016 година за периодот од 01.04. до 30.06.2016 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на програмата за спорт и рекреација за 2016 година за периодот од 01.04. - 30.06.2016 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работата на Секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за периодот 01.01. – 30.06.2016 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Секторот за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура за периодот 01.01. – 30.06.2016 година.
 27. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма други комунални услуги 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 28. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за  јавно осветлување 2016-2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 30. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 31. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за водоснабдување 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 33. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за изградба на сообраќајна сигнализација за 2016 – 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 34. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за реализација на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 35. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2016 година за периодот 01.01. – 30.06.2016 година.
 36. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварување на Буџетот на општина Охрид за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 37. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2016 - 2018 година.
 38. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на развојната програма други комунални услуги за 2016 - 2018 година.
 39. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за спорт и рекреација за 2016 година.
 40. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за културни манифестации и творештво за 2016 година.
 41. Предлог Одлука за усвојување на измените и дополнувањата на програмата за работа на Советот за 2016 година.
 42. Предлог Одлука за измена на распоредот на средствата во буџетот на општина Охрид за 2016 година.
 43. Предлог Заклучок за усвојување на информацијата за работата на РК„Охрид 2013“ АД Охрид.
 44. Предлог Одлука за одобрување на финансиски средства за материјално финансиска поддршка на спортски клуб на подрачјето на општина Охрид за 2016 година.
 45. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.01. до 30.06.2016 година.
 46. Предлог Одлука  за усвојување на финансискиот извештај на МЈП „Проаква“ Струга  РЕ Водовод Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2016 година.
 47. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работењето на ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2016 година.
 48. Предлог Одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2016 година.
 49. Предлог Одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП„Охридски комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01. -  30.06.2016 година.
 50. Предлог Одлука за усвојување на извештајот oд работењето и остварените резултати на ЈП„Грaдски гробишта“ Охрид за периодот од 01.01. - 30.06.2016 година.
 51. Предлог Одлука за усвојување на извештајот за работaтa на ЈП„Билјанини извори“ Охрид за периодот од 01.01. до 30.06. 2016 година.
 52. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на планот за поделба на МЈП „Проаква“ Струга со издвојување со основање на нови друштва.
 53. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за утврдување на цени за користење на спортските објекти и паркинг простори со кои стопанисува ЈП„Билјанини извори“ – Охрид.
 54. Предлог Одлука за утврдување нацрт детален урбанистички план за урбана заедница 9, дел од урбан блок 9.1 – опфат 2 - дел 1, општина Охрид, плански период 2013 – 2018.     

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана  Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  1290  пати
Објавено на: 09.08.16

Настани

Окт 18 Патронен празник на ОУТУ „Ванчо Питошески“

Окт 23 Ден на македонската револуционерна борба

Ное 7 Ден на ослободувањето на Охрид

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©