Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Останати вести
СВИКАНА ПЕДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Untitled Document

Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општината Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007), Претседателот на Советот донесува:

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ПЕДЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА    
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

 

             ЈА СВИКУВАМ педесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 14.03.2016 година (понеделник) со почеток во 10,30  часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.
За седницата го предлагам следниот:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за периодот од 01.01. -  31.12.2015 година.
 2. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2015 година.
 3. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови за општина Охрид 2015 – 2017. 
 4. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работа на територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од  01.01. - 31.12.2015 година.
 5. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за даноци за периодот 01.01. - 31.12.2015 година.
 6. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одделението за комунални такси за периодот од 01.01. - 31.12.2015 година.
 7. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Секторот за образование, детска, социјална и здравствена заштита за периодот 01.01.-31.12.2015 година.
 8. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за спорт, млади и невладини организации за 2015 година.
 9. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Секторот за меѓународна соработка, соработка со УНЕСКО и култура за 2015 година.
 10. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за периодот 01.01. - 31.12.2015 година.
 11. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување  на јавна чистота за 2015 година.
 12. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и користење на паркови и зеленило за 2015 година.
 13. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2015 - 2017 година за периодот од 01.01. – 31.12.2015 година.
 14. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата други комунални услуги за 2015 година.
 15. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба и реконструкција на локални патишта и улици 2015 – 2017 за периодот од 01.01. – 31.12.2015 година.
 16. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за јавно осветлување 2015-2017 година за периодот од 01.01. – 31.12.2015 година.
 17. Предлог Одлука за усвојување на Извештајoт за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и прочистување на отпадни води 2015 – 2017 година за периодот од 01.01. – 31.12.2015 година.
 18. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќај 2015-2017 за периодот од 01.01.- 31.12.2015 година.
 19. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување 2015 – 2017 година за периодот од 01.01. – 31.12.2015 година.
 20. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2015 година.
 21. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените за 2015  година.
 22. Предлог Одлука за усвојување на Извештајoт за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2015 година.
 23. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2015 година.
 24. Предлог Одлука за усвојување на годишниот Извештај и завршната сметка на Буџетот на единицата на локална самоуправа општина Охрид за 2015 година и Извештајот за годишниот попис за 2015 година.
 25. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за состојбата во областа на јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата за периодот од 01.07. - 31.12.2015 година.
 26. Предлог Одлука за усвојување на финансискиот Извештај и Извештајот за работата на МЈП„Проаква“ Струга и Р.Е.Водовод Охрид за периодот од 01.01.-31.12.2015 година.
 27. Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работата на ЈП„Нискоградба Охрид“ Охрид за 2015 година.
 28. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП Градски Пазар Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2015 година.
 29. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за остварените резултати од работењето на ЈП„Охридски Комуналец“ – Охрид за периодот од 01.01.- 31.12.2015 година.
 30. Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот од работењето и остварените резултати на ЈП„Грaдски гробишта“ Охрид за периодот од 01.01. - 31.12.2015 година.
 31. Предлог Одлука за усвојување на годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП„Билјанини Извори“ - Охрид за 2015 година.
 32. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУ„Христо Узунов“ Охрид.
 33. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   годишната сметка за 2015 година на ОУ„Григор Прличев“ Охрид.
 34. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и   годишната сметка за 2015 година на ОУ„Св.Климент Охридски“ Охрид.
 35. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финасиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУ„Братство Единство“ Охрид.
 36. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУ„Кoчо Рацин“ Охрид.
 37. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и  годишната сметка за 2015 година на ОУ„Живко Чинго“ с.Велгошти.
 38. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУ„Ванчо Николески“ с.Лескоец.
 39. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУ„Св.Наум Охридски“ с. Пештани.
 40. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОМУ„Методи Патче“ Охрид.
 41. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОСУ„Св. Климент Охридски“ Охрид.
 42. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на СОСУ„Св. Кирил и Методиј“Охрид.
 43. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОЕМУЦ„Св.Наум Охридски“ Охрид.
 44. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ОУТУ„ Ванчо Питошески“ Охрид.
 45. Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење и годишната сметка за 2015 година на ЈОУДГ за деца „Јасна Ристеска“ Охрид.
 46. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за усвојување на годишниот Извештај за работа на ОЈУ отворен граѓански универзитет за доживотно учење „Кузман Шапкарев“ - Охрид за 2014/2015 година.
 47. Предлог Одлука за поставување урбана опрема – ракламни и информациони паноа на подрачјето на општина Охрид за периодот 2016 – 2021 година.
 48. Предлог Одлука за реализација на предлог проектот за поставување дренажа на училишен објект, санација на санитарни јазли и промена на врати во ОУ„Кочо Рацин“ Охрид – ПУ Д.Лакочереј.
 49. Предлог Одлука за усвојување на Програмата за управување со отпад на општина Охрид за 2016 година.
 50. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши  ЈП„Градски гробишта“ Охрид.
 51. Предлог Одлука за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на ЈП„Градски гробишта“ Охрид.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
Претседател
Гордана Коњановска

Извор: www.ohrid.gov.mk

Прочитано:  766  пати
Објавено на: 08.03.16

Настани

Мар 22 Светски ден за заштита на водите

Апр 7 Светски ден на здравјето

Апр 8 Меѓународен ден на Ромите

Календар на настани

Актуелни информации

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©