Ohrid - City of UNESCO

Локална самоуправа

Додатни информации

Јавен оглас

Линкови

Почеток :: Градоначалник
Архива на актуелни вести
Градоначалник
 ПРОФ. Д-Р ЈОВАН СТОЈАНОСКИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Highslide JS
Градоначалник проф. д-р Јован Стојаноски

 

Официјално мандатот на градоначалникот на Општина Охрид, Проф. д-р Јован Стојаноски започна на 20.10.2017 година, после победата во првиот круг на Локалните избори 2017 година.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

CURUCULUM VITAE (pdf)

Име:                            Јован
Презиме:                    Стојаноски

Датум и место на раѓање:    07 август 1970 година Охрид, Република Македонија

Научна преокупација:           Маркетинг - менаџмент; Маркетинг истражување; Промотивни активности во туризмот

Универзитетско образование:

 Од 1990 до 1994 година, студент на додипломски студии на Универзитетот „Св. Кирил и  Методиј во Скопје, Економски Факултет-насока Деловна економија. Дипломски труд од област на Сметководство на трошоци во мали и средни претпријатија;

• Од 1995 до 1999 година, студент на постдипломски студии на истиот Универзитет, на насоката Маркетинг. Одбранета магистерска работа на тема  Политиката на цени во туризмот ;

• Од септември 2001година, part-time PhD student na Staffordshire University Business School, course of Economics, област на истражување Политика на цени во туризмот;

 Јавно одбранета докторска дистертација во  март 2003 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски во Битола, Факултет за туризам и угостителство-Охрид, со наслов Специфични маркетинг стратегии за влез и настап на меѓународните туристички пазари.

 Активно го познава англискиот јазик и има солидни познавања за работа на компјутер со програмите: Microsoft Word, Excel, Power Point и Corel.

Работно искуство:

 Од октомври 1995 година , вработен на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, како помлад асистент на група предмети од областа на Маркетинг, Меѓународен маркетинг и Промотивни активности;

 Од јуни 2003 година избран за Доцент на Универзитетот„Св. Климент Охридски во Битола, Факултет за туризам и угостителство–Охрид;

 Од декември 2003 година избран за Продекан на Факултет за туризам и угостителство,  функција којашто е обавувана до март 2010 година;

 Од 2008 година избран за Вонреден професор од научната областа- Маркетинг Менаџмент;

 Учество во голем број домашни и меѓународни проекти, семинари и конференции;

Остварени студиски престои во: Велика Британија, САД, Република Грција, Полска, Молдавија;

 Автор на значаен број трудови и артикли од областа на Маркетинг, како и активно учество на голем број домашни и меѓународни семинари, конференции и конгреси.

Наставна и научна активност

1. Објавени трудови

1.1. Меѓународни

1. Ethics and Marketing – Factor for Tourism Developing, Меѓународен научен конгрес Tourism and Culture for Sustainable Development, Атина, мај 1998 година, (коавторство со Д-р Софронија Миладиноски);

2. Основни елементи на стратегијата за позиционирање на туристичката дестинација, Меѓународен симпозиум Хотелска куќа, Опатија, октомври 1998 година (коавторство со Д-р Софронија Миладиноски);

3. HRM in function for Increasing Tourism Consumption, Меѓународна конференција, Хотелијерски факултет - Опатија, октомври 1998 година, (коавторство со Д-р Габриела Ракичевиќ);

4. Стратешки пристап во развојот на нов производ - услов за економски раст на претпријатието, Меѓународен симпозиум Алтернативите на развојот: Економски и социјални аспекти на промените во земјите од Југоисточна Европа, Прилеп, декември 1998 година, (коавторство со Д-р Софронија Миладиноски);

5. Стратегија за одредување на цени на нов производ во туризмот, Меѓународен симпозиум  Економски и правни аспекти на туризмот, Охрид, октомври 1999 година (коавторство со Д-р Софронија Миладиноски);

6. Стратегија за создавање на реноме на претпријатијата на туристичкиот пазар, Меѓународен симпозиум Економски и правни аспекти на туризмот, Охрид, октомври 1999 година (коавторство со Д-р Софронија Миладиноски);

7. Примена на benchmarking во стратегијата на маркетингот, Меѓународна конференција на тема Современи процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа, одржана во Прилеп (2000 година);

8. International niche marketing strategies for tourism SME's, Меѓународна конференција во Табор, Р. Чешка Tourism, Regional development and Education" (2000 година);

9. Customer care and service quality in tourism marketing strategies, Меѓународна конференција во Острава Р. Чешка, Region- Services – Travel industry" (2001 година);

10. Regionally integrated Tourist Product as factor for Sustainable Tourism Development, Меѓународна конференција во Острава Р. Чешка, Region- Services – Travel industry(2001 година);

11. Sample Size determination in International Marketing Research Studies, 53rd International Statistical Institute Session, Seoul, Korea(22-29 август 2001 година);

12. Анализа на конкуренцијата при настап на меѓународниот туристички пазар, Меѓународна конференција на тема Мултипликативните ефекти од развојот на туризмот, одржана во Охрид (2001 година);

13. Pricing strategy for introducing new tourism product, Меѓународна конференција во Табор, Р. Чешка Tourism, Regional development and Education(2002 година).

1.2.Национални

1. Практикум по маркетинг, Институт за истражување на туризмот, Охрид, 1995 година, (повторно издание 1999 и 2001 година);

2. Примена на маркетинг-концепцијата во сообраќајот, Зборник на трудови на ФТУ - Охрид, 1996 година;

3. Медиуми на туристичка пропаганда, симпозиум Туристичката пропаганда - услов за развој на туризмот, Охрид, јуни 1996 година;

4. Примената на маркетинг -концепцијата во банкарското работење, Зборник на трудови на ФТУ - Охрид, 1997 година (коавторство со М-р Горан Петрески);

5. Пропагирање на еколошките вредности на Република Македонија, симпозиум Социопсихолошки и еколошки аспекти на туризмот, Охрид, ноември 1998 година;

6. Промени во цените како инструмент на политиката на цените, Зборник на трудови на ФТУ-Охрид, 1999 година;

7. Политиката на цените во туризмот, магистерски труд, Економски факултет - Скопје, јуни 1999 година;

8. Анализа на атрактивноста на земјата/регионот, советување на тема Маркетинг стратегии за настап на пазарот, одржано во рамките на годишното собрание на Македонското здружение за маркетинг, (Охрид, мај 2001година);

9. Специфичности на меѓународниот туристички пазар - предмет на маркетинг истражувањата, советување на тема Истражување на пазарите, одржано во рамките на годишното собрание на Македонското здружение за маркетинг, (Охрид 2002 година).

2. Учество на конференции, семинари, работилници

2.1. Меѓународни научни собири

1. Меѓународен научен конгрес „Tourism and Culture for Sustainable Development”, Атина, мај 1998 година;

2. Меѓународен симпозиум Хотелска куќа", Опатија, октомври 1998 година;

3. Меѓународен симпозиум Алтернативите на развојот: Економски и социјални аспекти на промените во земјите од Југоисточна Европа, Прилеп, декември 1998 година;

4. Меѓународен симпозиум Економски и правни аспекти на туризмот, Охрид, октомври 1999 година;

5. Меѓународна конференција на тема Современи процеси на економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа, одржана во Прилеп (2000 година);

6. Меѓународна конференција во Табор, Р. Чешка "Tourism, Regional development and Education"(2000 и 2002 година);

7. Меѓународна конференција во Острава Р. Чешка, "Region- Services – Travel industry"(2001 година);

8. Меѓународна конференција на тема Мултипликативните ефекти од развојот на туризмот, одржана во Охрид (2001 година).

2.2. Национални научни собири

1. Симпозиум Туристичката пропаганда - услов за развој на туризмот, Охрид, јуни 1996 година;

2. Симпозиум Социопсихолошки и еколошки аспекти на туризмот, Охрид, ноември 1997 година;

3. Советување на тема Маркетинг стратегии за настап на пазарот", одржано во рамките на годишното собрание на Македонското здружение за маркетинг, (Охрид, мај 2001)

4. Советување на тема Истражување на пазарите, одржано во рамките на годишното собрание на Македонското здружение за маркетинг, (Охрид 2002 година).

2.3. Семинари/работилници

1. American studies seminar "Greek and American Perspectives on the Cold War and its Legacy,1945-2001", одржан во Солун, Република Грција (март 2001 година).

3. Учество во проекти

1. Состојби и нова организациона поставеност на туристичката пропаганда во развојот на туризмот во Република Македонија, финансиран од МАНУ;

2. Еколошки и социопсихолошки аспекти на туризмот финансиран од МАНУ;

3. Individual Mobility Grant, финансиран од TEMPUS програмата на PHARE, реализиран во Nottingham University Business School, во март 1999 година;

4. Патеките на културното наследство, работен во рамките на EU Phare partnership programme - Rural development through Sustainable Tourism Development;

5. Развој и програма на туристичката промоција на Охрид во рамките на програмата ПРИЗМА.

Надлежности на градоначалникот

 • Ја претставува и застапува Општината;
 • Ја контролира законитоста на прописите на Советот;
 • Ги објавува прописите на Советот во службено гласило на Општината;
 • Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
 • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон и се делегирани на Општината;
 • Иницира и предлага донесување прописи од надлежност на Советот;
 • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на Општината;
 • Го извршува буџетот на Општината;
 • Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината врз основа на јавен конкурс;
 • Редовно го известува Советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
 • Решава за управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица во согласност со законот;
 • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
 • Раководи со општинската администрација;
 • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската адинистрација доколку поинаку не е определено со законот;
 • Обезбедува правилно и законско користење, одржување и заштита на сопственоста на општината во согласност со законот и со Статутот и
 • Врши и други работи утврдени со законот и со Статутот.


Настани

Дек 11 Меѓународен ден на планините

Дек 21 Ден на настава на турски јазик

Дек 21 Патронен празник на ОУ „Кочо Рацин“

Календар на настани

Актуелни информации


ОТЧЕТ 2018

Информации од урбанистичката сфера

Информации за даночни обврзници

Корисни линкови

Фотографија на неделата


Панорама на Охрид 360

 

Copyright Општина Охрид - 2005. Сите права се задржани©